top of page
ДОГОВІР (ОФЕРТУ)
про надання послуг з навчання астрології у дистанційному режимі
Украина, г. Киев                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5 5-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    bc f58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_               17.04.2021 р.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  Маслакова Татьяна Юрьевна , зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, запись 2000660000000059049 от 07.10.2020 г., (в дальнейшем именуется – “Исполнитель”) з однієї Сторони, та будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі називається – “Замовник”), з іншої Сторони, в надалі разом іменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір (оферту) про надання послуг з навчання на курсах у режимі онлайн (надалі іменується – Договір) про таке:

 

 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
  1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, вживаються в такому значенні:
  1.1.2. Послуга/Послуги – послуги з організації навчального процесу, що складається з лекційних модулів у текстовому форматі або відеоформаті за заданими дисциплінами, тривалістю один астрономічний рік для базового курсу, два роки для професійного курсу та півроку для практичних занять на вибір Замовника, які надаються Виконавцем Замовнику у закритому розділі сайту шляхом доступу до нього за наданим посиланням з логіном та паролем на сайті senatchina.com.
  1.1.3. Акцепт оферти – повне та безумовне прийняття умов Договору Замовником шляхом натискання відповідного вікна з назвою  “Угоджуюся з умовами Публічної оферти” на за реквізитами зазначеними у п.12.

  1.1.4. Текстовий формат – конкретно визначений, в односторонньому порядку Виконавцем розміщений на сайті senatchina.com у його закритій частині
  1.1.5. 
  Запис – відеозапис, за яким надається Послуга з відповідної дисципліни (програми). Замовнику надається доступ до відповідного ресурсу в Інтернеті за посиланням на період, визначений в односторонньому порядку Виконавцем, для перегляду відеозапису. Інформація про Записи відзначається на сторінці відповідного Запису на веб-сайті senatchina.com.
  1.1.6.  Користувач – фізична особа, яка зареєструвалася на веб-сайті, senatchina.com.
  1.1.7. Користувач, який сплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником. Виконавець та Замовник/Користувач разом іменуються Сторонами.
  1.2.  У Договорі можуть вживатися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. У такому разі тлумачення терміну проводиться відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: насамперед – законодавством України, у другу чергу – на веб-сайті senatchina.com, потім прийнятим загалом тлумаченням, яке вже склалося.

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ І ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2.1. Предметом цього договору є відносини Сторін, за якими Виконавець надає Замовнику Послуги шляхом організації проведення відповідних Online-трансляцій або за допомогою надання доступу для перегляду Запису або читання матеріалу в текстовому форматі у закритих розділах сайту, а Замовник приймає та оплачує надані Послуги на умовах, передбачених даними Договором.
  2.2. 
  При наданні послуг за цим Договором Виконавець має право залучати треті особи. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії залучених осіб щодо надання Послуг як за власні.
  2.3.  Послуга, що надається шляхом надання доступу до текстових або відеоматеріалів за наданим логіном та паролем, організації Online-трансляцій, вважається наданою в повному обсязі, якщо протягом трьох днів по завершенні , або надання логіну та паролю до заритої частини сайту, Замовник не надіслав поштою на адресу Виконавця, зазначену в п.12, та електронною поштою на адресу tatiana@senatchina.com рекламацію, претензію або зауваження щодо якості та повноти наданої Послуги
  2.4. 
  Послуга, яка надана шляхом надання доступу до читання тексту в закритій частині сайту, перегляду Запису або Онлайн-трансляції, вважається наданою у повному обсязі, після розміщення на сайті відповідного. За якість каналів Інтернет-з'єднання, на яких розміщуються файли записів або текстів, програмне забезпечення Замовника, Виконавець не несе відповідальності.
  2.5.  Послуга за вище обумовлених умов вважається наданою Замовнику в повному обсязі та вартість оплачених Замовником коштів не повертається Замовнику.
  2.6. Після прочитання курсу Виконавець дає доступ до Запису всього курсу лише за умови його повної оплати. У разі часткової оплати курсу  доступ до Запису курсу не надається.

 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  3.1.  Виконавець зобов'язаний:
  3.1.1.  Надавати Користувачеві Послуги відповідно до Договору.
  3.1.2.  На вимогу Замовника надсилати на адресу Замовника Акти приймання-передачі Послуг. Для цього Акти приймання-передачі Послуг повинні бути підготовлені та підписані Виконавцем та надіслані їм на електронну адресу, зазначену Замовником. Акцептом оферти Замовник підтверджує дійсність зазначеної електронної адреси, а також гарантує Виконавцю його щоденний моніторинг з метою своєчасного відстеження надходження повідомлень від Виконавця. Відсутність рекламації, претензії або зауваження щодо якості та повноти наданої Послуги надісланої за допомогою електронної пошти Виконавцю за адресою tatiana@senatchina.com свідчить про згоду з Актом приймання-передачі Послуги (див. пункт 1.1.1)
  3.1.3. Повернути кошти Замовнику протягом 14 календарних днів у розмірі 90% від сплаченої Замовником суми у разі, якщо Замовник заздалегідь (не пізніше ніж після проходження дат виходу 4 перших уроків курсу та до початку дати виходу 5 уроку за курсом) офіційно (листом, або електронною поштою на адресу tatiana@senatchina.com ) звернувся до Виконавця та повідомив про умови, які унеможливлюють  перегляд Online- трансляцій курсу та/або перегляду Записи курсу та клопотання.
  3.2.  Виконавець має право:
  3.2.1.  Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг з технічних або інших причин, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.
  3.2.2.  Призупинити надання Послуг або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов'язків та гарантій визначених цим Договором.
  3.2.3.  Встановлювати та змінювати вартість, застосовувати системи знижок на Послуги в односторонньому порядку.
  3.2.4.  Змінити формат, місце, дату та час проведення, інші умови, що стосуються Online-трансляції/Записи, в односторонньому порядку, замінювати текстовий формат на відео, і навпаки. У разі змін Виконавець повідомляє про це Замовнику електронною поштою або смс-повідомленням на вказаний Замовником під час реєстрації контактний e-mail або телефон.
  3.2.5.  Проводити Online-трансляцію, як в режимі реального часу, так і шляхом надання доступу Замовнику до перегляду запису. У разі надання доступу до перегляду запису на Замовника поширюються всі, без винятку, умови цього Договору.
  3.2.6.  Виконавець має право без пояснення причин відмовити Замовнику у наданні Послуги у будь-який момент після проходження реєстрації на курс Замовником. Якщо Замовник вже оплатив Послугу, але вона ще не почала надаватися, Виконавець зобов'язується повернути кошти в повному обсязі Замовнику.
  3.3. Замовник/Користувач зобов'язаний:
  3.3.1.  До початку Online-трансляцій курсів, надання пароля та логіну до закритої частини сайту, пройти процедуру реєстрації (група, курс, факультатив) та сплатити не менше 40%_cc78de9 -bb3b-136bad5cf58d_ від загальної вартості курсу на банківський рахунок Виконавця згідно з реквізитами, що будуть надіслані на пошту Замовника після вказівки її в акцепті цього Договору. Користувач/Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих у реєстраційній формі. Якщо Користувач/Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо Виконавець має підстави вважати надану Користувачем/Замовником інформацію недостовірною, неповною чи неточною, Виконавець має право призупинити або анулювати реєстрацію Користувача/Замовника та відмовити Користувачеві/Замовнику у наданні Послуг.
  3.3.2  Замовник шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за реквізитами зазначеним у п.12. не пізніше ніж після проходження дат виходу 4 перших уроків курсу та до початку дати виходу 5 уроку за курсом сплатити першу частину повної вартості курсу – 40%. До настання 5 (п'ятого) місяця після дати початку курсу сплатити другу частину вартості курсу – 30%. До настання 10 (десятого) місяця з моменту дати початку курсу, сплатити останню частину повної вартості курсу -30%, або сплатити весь курс одразу.
  3.3.3.  Замовник не має права передавати або дарувати свої права за Договором третій стороні на придбані Курси, без погодження з Виконавцем.
  3.3.4.  Не порушувати майнові, авторські особисті права Виконавця.
  3.3.5.  Отримати Послугу, виключно, під час проведення відповідної Online-трансляції, відеозапису, аудіозапису, текстового запису на який зареєструвався Замовник
  3.3.6.  Для участі в Online-трансляції та перегляду Записи Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп'ютера та мережі Інтернет.
  3.3.7.  Замовивши у Виконавця Акт прийому-передачі наданих послуг, підписати та направити (за власні кошти) Виконавцю, або повідомити про причини, які унеможливлюють його підписання. Якщо протягом п'ятнадцяти днів з моменту послання Виконавцем листа звичайною або електронною поштою, Замовник не надішле свою письмову відмову, або підписаний Акт приймання-передачі, вважається, що Замовник підписав Акт приймання-передачі наданих послуг, Послуги надані в повному обсязі, він їх отримав і не має претензій до них щодо якості та обсягу. Послуги вважаються наданими з моменту закінчення Online-трансляції та надання доступу Замовнику до відповідного ресурсу в мережі Інтернет за посиланням або надання йому доступу до матеріалів, розміщених у закритій частині сайту.
  3.3.8.  Самостійно відслідковувати можливі зміни формату, дати, часу, місця проведення, програми та інших умов, що стосуються Online-трансляції/Записи на сторінці відповідного Online-трансляції/Запису (на яку Замовник), на вебсайті senatchina.com, та у разі виявлення змін – прийняти їх.
  3.3.9.  Відстежувати та попереджати випадки потрапляння до “Спаму” електронних листів, що надсилаються Виконавцем з електронної адреси tatiana@senatchina.com. Електронний лист (смс-повідомлення), надісланий Виконавцем на зазначений, при реєстрації Користувачем/Замовником, електронну адресу (телефон), вважається доставленим до Замовника, а інформація викладена в ньому – прийнята до відома Замовника.
  3.3.10.  Повідомити Виконавцю, у разі якщо протягом 24 годин з моменту оплати Замовником Послуги лист-підтвердження про реєстрацію не надійшов на електронну пошту Замовника.
  Замовник не має права копіювати текстові, аудіо та відеоматеріали. динаміків або запис з екрана відеосистемами (телефон, відеокамера будь-якого типу), а також здійснювати будь-які інші дії, які прямо не передбачені цим Договором. Замовник зобов'язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Online-трансляції/Записи, а також Персональне посилання, виключно для власних цілей (для приватного користування), не розповсюджувати та не передавати таку інформацію або її частину третім особам у прямому вигляді (цитувати) без посилання на першоджерело.
  3.4. Користувач має право:
  3.4.1.  Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та проведення Online-трансляції/Запису.

 4. СПОСОБИ ЗВ'ЯЗКУ
  4.1. Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримки необхідного оперативного зв'язку (телефон, електрона пошта) за реквізитами, які Виконавець наголосив у Договорі, та за реквізитами, які Користувач вказав під час реєстрації.
  4.2. З метою підтримки зв'язку Замовник зобов'язаний відповідати на телефонні дзвінки та відповідати на електронну пошту протягом 7 календарних днів з моменту їх отримання.

 5. ЦІНА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУнку
  5.1.  Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість та умови надання Послуг шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті senatchina.com. Встановлена вартість та умови надання Послуг діють до наступної зміни на веб-сайті.
  5.2.  Виконавець самостійно встановлює можливість та вартість Послуги за допомогою перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за реквізитами зазначеними у п.12.
  5.3.  Оплата Послуг здійснюється в українській гривні шляхом безготівкового перерахування. Замовник, після вибору послуги, оформляє заявку на навчання. Після цього на отримані реквізити здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця з рахунку Замовника або шляхом використання банківських карток та інших способів оплати.

 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору та положень чинного законодавства України.
  6.2. Виконавець несе відповідальність за дії залучених ним третіх осіб для надання послуги згідно з пунктом 2.2.
  6.3. Будь-яке порушення Замовником п.3.3.11 цього Договору вважатиметься порушенням Договору, внаслідок якого Замовник втрачає право на використання будь-яких Послуг Виконавця у майбутньому, зокрема, сплачених. Замовник зобов'язаний відшкодувати всі завдані внаслідок порушення цього Договору збитки та втрачену вигоду Виконавця в повному обсязі. За будь-яку передачу інформації, отриманої Замовником у зв'язку з виконанням цього Договору, у тому числі, але не обмежуючись, здійснення запису або розповсюдження текстових або Online-записів, трансляції, або їх частини, без попереднього письмового дозволу Виконавця, якщо інше не передбачено цим Договором , Замовник зобов'язаний сплатити Виконавцю штраф, у вигляді вартості курсу з якого було завдано шкоди Виконавцю.
  6.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн-трансляції, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в т.ч. через невиконання Замовником п. 3.3.8 цього Договору.
  6.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Online-трансляції/Записи особистим очікуванням Учасника. Зміст Online-трансляції/Записи представляє авторські програми та висновки лекторів, які можуть не співпадати з особистими переконаннями та висновками Замовника.
  6.6. За жодних умов та обставин Виконавець не несе відповідальності за прийняті Замовником або третіми особами рішення на підставі інформації, отриманої на Online-трансляції/Запису, аудіо або текстовому носії.
  6.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків за Договором у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після підписання цього Договору. До обставин форс-мажору відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження сповістити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний термін дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором продовжується на строк існування форс-мажору.

 7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  7.1. Усі суперечки, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

 8. ГАРАНТІЇ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  8.1. Виконавець зобов'язаний дотримуватися умов конфіденційності стосовно персональних даних Замовника відповідно до Закону України.
  8.2. Кожна із Сторін підтверджує, що:
  8.2.1. Вона має всі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження укласти цей Договір;
  8.2.2. Не існує жодних обмежень на укладання Стороною (підписання представником Сторони) Договору;
  8.2.3. Умови Договору зрозумілі та відповідають реальній домовленості Сторін;
  8.2.4. Сторони погоджуються виконувати договірні зобов'язання, відповідно до Закону України та відповідно до норм Міжнародного Права.

 9. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ
  9.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою  https://www.senatchina.com/oferta та діє до моменту відкликання або зміни оферти Виконавцем.

 10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
  10.1.  Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником та діє до моменту виконання всіх зобов'язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку.
  10.2.  Договір може бути розірваний:
  10.2.1.  За згодою Сторін у будь-який час;
  10.2.2.  З ініціативи будь-якої Сторони у разі порушення умов Договору іншою Стороною з обов'язковим письмовим (на електронну пошту) повідомленням іншої Сторони;
  10.2.3.  За ініціативою будь-якої Сторони з письмовим повідомленням (на електронну пошту) іншої Сторони за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до розірвання Договору.
  10.3.  Сторона цього Договору, яка отримала пропозицію про зміну цього Договору, у 10-денний строк після отримання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.
  10.4.  Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання обов'язків, які виникли до або в момент припинення або розірвання Договору.

 11. ЗАКЛЮЧНІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  11.1. Будь-які доповнення до Договору можуть надсилатися Замовником Виконавцю за адресою електронної пошти, вказаним Замовником під час реєстрації, Виконавцем Замовнику за адресою, вказаною Замовником під час реєстрації з адреси, зазначеної в розділі 12 “Реквізити сторони”, цього договору, або звичайною поштою.
  11.2. Можлива невідповідність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсність усього Договору або окремих його частин, що залишаються чинними.
  11.3. Право Замовника та Виконавця у будь-який час укласти Договір про надання Послуг у формі окремого письмового двостороннього документа не є порушенням умов цього Договору.
  11.4. У випадках, які не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  11.5. Виконавець є платником єдиного податку другої групи.
  11.6. Замовник надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які, можливо, стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
  11.7. Підписуючи цей Договір, Замовник також погодився, що у разі використання електронного цифрового підпису у документообігу у відносинах з Виконавцем у межах виконання цього Договору, Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису у порядку та на умовах передбачених Законом України “Про електронний цифровий підпис”. При цьому Сторони погодили, що у разі використання електронного цифрового підпису додаткове використання печатки (електронного друку) для документів у межах виконання цього Договору не є потрібним.

 12. РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ
  ФІЗИЧНЕ ОСОБИ – ПІДПРИЄМНИК   Маслакова Тетяна Юріївна
  Місцезнаходження: 02222, Київ, вул.Драйзера 32, кв.30
  р/рах. UA573395000000026007710910001,
  в АТ "ТАСКОМБАНК" Київ, Україна, МФО 339500,
  ЄДРПОУ 2681103181
  Є платником єдиного податку 2-ї групи.
  e-mail: tatiana@senatchina.com
  тел: 0972972823

bottom of page